snatek Antonin krystof .png

ANTONÍN KRYŠTOF ODKOLEK  (*1674 Mlázovice - 10.5.1740 Roudnice)

Antonín Kryštof (podle Ottova slovníku naučného a Riegrova slovníku vnuk Viléma Jindřicha barona Odkolka z Újezdce), byl z dnešního pohledu prvním "podnikatelem Odkolkem". Jeho 7x pravnučkou je zakladatelka nadačního fondu Odkolek, Lucie Groene Odkolek, mezi jeho přímé potomky patří také další člen správní rady nadačního fondu, pan Slobodan Soldán. 

 

Příchod Antonína Kryštofa Odkolka do Roudnice a detaily o jeho původu jsou popsané velmi detailně v Ottově slovníku naučném a Riegrově slovníku. Jedná se o všeobecně respektované zdroje a žádná z informací, týkající se Odkolků, nebyla nikdy na základě žadných vědeckých studií a důkazů zpochybněna. Naopak - informace z těchto historických zdrojů se nadačnímu fondu Odkolek daří postupně ověřovat z dalších nezávislých a ověřených zdrojů jako správné:

Potomstvo Ferdinandovo [Ferdinanda Maximiliána, rytíře Odkolka z Újezdce] posud žije. Synové jeho byli Ferdinand Norbert, František a Antonín Kryštof […]. Antonín usadil se pak v Roudnici,uchytil se městské živnosti a domohl se tím zase jmění. Potomci žijíce tu drahně let odložili šlechtické heslo a psali se jen Odkolky. […] Josef [Josef František, bratr Františka Serafína Odkolka] stal se r. 1851 městským radou, získal statek Dub a vymohl si uznání svého hesla a starožitného rodu.” (Ottův slovník naučný, str. 628-630)  

“Sedmý syn Viléma Jindřicha [barona Odkolka z Újezdce, císařského rady a přísedícím král. soudů, hejtmana všech komostních panství v Čechách], Ferdinand Maximilian, pojal za manželku poddanou otce svého Annu, dceru Ondřeje Radona z Mžen, dne 22. bř. 1674. Následkem toho sňatku rozhněvali se naň otec i bratří jeho a vyloučili jej z užívání rodinného jmění, takže v bídě a nouzi žil […] Nejmladší syn Ant. Krištof usadil se ok. 1700 v Roudnici, kdež průmyslovou činností stal se zámožným měšťanem, přestav užívati titule svého šlechtického. Potomstvo jeho žilo v Roudnici téměř půl druhého stol., i domohlo se značného jmění. Údové této větve vynikali vždy vtipem, šlechetnou a ráznou povahou i byli ve veliké vážnosti u svých spoluobčanů, voleni jsouce od nich za starší obecní a purkmistry. František Seraf. Ant. O.,[otec Františka Serafína Odkolka, bratr Frederiky Josefy - 4xprababičky zakladatelky nadačního fondu Odkolek] nar. 29. ún. 1792, byl purkmistrem v Roudnici” (Riegrův slovník, str. 989-990) 

 

 

Další zdroje tyto informace potvrzují a potvrdilo to i bádání v archívech. Mimo jiné se skutečně podařilo doložit, že se Antonín Kryštof Odkolek roku 1707 oženil s “Magdalenou, dcerou urozeného pána Pavla Březiny z Roudnice”, jak se píše v roudnické matrice:

"Potwrzeni gsau Pocztiwy Mladenecz Pan Antonin Krystow Odkolek Ržemesla Ržezniczkého s Pocztiwau Pannau Magdalenau Wlastni Dzerau Urozeného Pana Pawla Bržezyny ten Cžas Z. O R. Msti z Pžyzeny Pan Purkrabu Cztnu a pocztiwě v Pržtomnosti Panůw sausedů Města Raudnicze"

Mezi roudnické měšťany byl Antonín zapsán 5. července 1713.