top of page
Jak vznikala "kauza" Odkolek
  • Počátkem roku 2019 založila Lucie Odkolek nadační fond Odkolek. Ten měl organizačně a finančně podporovat badatelskou činnost, týkající se historie rodu Odkolků. S nabídkou ke spolupráci kontaktovala vedení společnosti United Bakeries a.s., která se dlouhodobě prezentuje jako "pokračovatel" Františka S. Odkolka. S tím má Lucie Odkolek společné předky: otec Františka S. Odkolka a Frederika Odkolek, jejíž je Lucie Odkolek přímým potomkem, byli sourozenci.  Jedním z projektů nadačního fondu měla být rekonstrukce hrobky Odkolků na Malostranském hřbitově, ve které je pohřben pra.. strýc Lucie Odkolek František "Franz" Antonín Odkolek a jeho syn, slavný mlynář František Serafín Odkolek. 

 

  • Lucie Odkolek během jednání s United Bakeries a.s. zjistila, že ve skutečnosti nejsou právními nástupci zaniklé firmy rodiny Odkolků, ani akciové společnosti Fr. Odkolek, znárodněné v roce 1947. Pouze využívají shodného znění označení ochranných známek a prodávají tak svoje produkty jako pečivo "odkolek". Tyto novodobé ochranné známky byly ale poprvé registrovány až v roce 1994. Některé produkty byly dokonce označovány podpisem "Fr. Odkolek" a "jeho doporučením" ke koupi. Ve skutečnosti se jedná o graficky upravený podpis jeho bratra Josefa Františka Odkolka z Újezdce. "J" bylo pro United Bakeries upraveno na "F". 

 

  • Právní zástupci Lucie Odkolek podali podnět ke zpětnému zneplatnění těchto ochranných známek Odkolek z důvodu klamavosti a také podnět ke zrušení z důvodu, že nebyly užívány řádně. Právníci Agrofertu v korespondenci s Úřadem průmyslového vlastnictví uvedli mimo jiné, že „v době přihlášení ochranné známky všechny indicie, zejména půlstoletí neužívání, neexistence oprávněných osob, neuplatnění restitučních nároků […]  svědčily tomu, že označení "odkolek" mělo nulovou známost, že sepětí mezi označením odkolek a původní rodinnou firmou (do roku 1912) či následnou akciovou společností neexistuje [...] Spotřebitelé tak objektivně nemohli spojovat původu výrobků pod označením odkolek s rodinnou firmou, rodinnou výrobou či původem od osob nesoucích jméno Odkolek“. Společnost přesto i nadále odkazuje na rok 1850.

 

  • Vznik Odkolek s.r.o. s jediným majitelem, bývalým předsedou představenstva United Bakeries a.s. a následná žaloba nadačního fondu Odkolek. 14. března 2019 informovala Lucie Odkolek vedení United Bakeries o vzniku rodinného nadačního fondu (22.2.2019) a podání žádosti o jeho registraci (k 1.3. 2019). Jednání v sídle United Bakeries se 14. března 2019 zúčastnil také bývalý člen představenstva United Bakeries, právník Martin Hájek. Ten si bezprostředně poté (15. března 2019) nechal notářskou kanceláří Voda-Kralová založit notářským zápisem vlastní firmu pod obchodním názvem Odkolek s.r.o. Hájek byl jediným majitelem této s.r.o. Zápis byl notáři proveden rychleji (19.3. 2019) než zápis fondu Odkolek Městským soudem, neboť notář nepožadoval po Hájkovi (dle § 133 NOZ povinný souhlas) s užitím jména Odkolek v názvu firmy. Takový "souhlas s užitím jména Odkolek v názvu" si naopak ale po Lucii Odkolek vyžádal Městský soud v Praze. Nadační fond do rejstříku zapsal až po obdržení dokumentu a uplynutí lhůty k odvolání, 25. března 2019. Několik týdnů po zapsání Odkolek s.r.o. začal jediný jednatel firmy Hájek klást prostřednictvím svého pravního zástupce vůči nadačnímu fondu Odkolek první požadavky s tím, že vznik nadačního fondu údajně zasahuje do práv jeho firmy. Poté, co Hájek požadoval přejmenování nadačního fondu Odkolek tak, aby "neobsahoval slovo odkolek", nadační fond Odkolek podal na svojí obranu žalobu u Městského soudu v Praze, týkající se naopak zásahu do práv nadačního fondu. 

 

  • Převod Odkolek s.r.o. a následná mediální dehonestace Lucie Odkolek na základě zcela smyšlených”skandálních” tvrzení. Hájek reagoval převedením firmy Odkolek s.r.o. do majetku United Bakeries a.s. (mezitím Agrofert) a tehdejší externí spolupracovník České televize David Vondráček začal pro pořad Reportéři ČT připravovat "reportáž", která měla za cíl Lucii Odkolek zcela veřejně zdiskreditovat. Reportáž byla odvysílána týden před původně nařízeným prvním jednáním u Městského soudu, kde se měla projednávat žaloba nadačního fondu Odkolek na Odkolek s.r.o. (které mezitím Hájek přenechal Agrofertu). K jednání ale nedošlo z důvodu začínající pandemie Covidu. 

 

      David Vondráček je znám tím, že se veřejně hlásí ke svým dluhům, které se snaží splácet. Dlouhodobé finanční problémy         si způsobil především alkoholismem a gamblerstvím, více zde. Sám uvádí, že i studium nedokončil  z důvodu závislosti na  

      alkoholu. V době, kdy dehonestační reportáž  vznikala, pracoval pro United Bakeries jako PR manager Jaroslav Pomp. Stejné

      jméno je vedeno v rejstříku jako agent StB s krycím jménem Viktor.  Dehonestace nepohodlné osoby byla v minulosti  

      typickou metodolu StB. 

  • Vystoupení Hornové se lživým tvrzením o Lucii Odkolek Ve Vondráčkově "reportáži" o údajné podvodnici a "falešné šlechtičně" nejdříve odmítla vystoupit celá řada oslovených osob. Jedna z novinářek, jejíž článek později Vondráček zneužil jako údajný důkaz v reportáži, se veřejně vyjádřila ve smyslu, že z Vondráčkova chování měla pocit "vydírání". Kolegiální "pomoc" nakonec poskytla pouze bývalá kolegyně z TV Nova, Lenka Hornová. V reportáži si Vondráčkovi "postěžovala", že údajně byla kvůli Lucii Odkolek u soudu, kde "získala odškodnění a poté jí více neviděla". To nebyla pravda. Ve skutečnosti se jednalo o soudní řízení mezi Hornovou a vydavatelem Blesku, kde Odkolek svědčila ve prospěch Hornové, která tak odškodnění za urážlivý titulek skutečně dostala, nicméně od vydavatele Blesku. Článek Blesku tehdy zneužil fotografie Lucie Odkolek, aby vyvolal dojem, že "informace" o Hornové poskytla ona. Hornové ale bylo dobře známo, že soud v rozhodnutí  konstatoval, že skandální titulek o Hornové byl zcela smyšlen redaktory Blesku a Lucie Odkolek žádný rozhovoru Blesku neposkytla. Obvodní soud pro Prahu 6 proto odsoudil Hornovou v souvislosti s Vondráčkovou reportáži k tomu, aby se Lucii Odkolek za lživá tvrzení v reportáži omluvila. Ta tak učinila písemně až poté, co bylo proti ní bylo zahájeno exekuční řízení z důvodu neuposlechnutí pravomocného rozhodnutí soudu.

 

  • Smyšlený příběh o údajné "falešné šlechtičně"  vyrobil Vondráček (a reportáž nazval "Šlechtična z bulváru") poté, co s Kotačkou nejdříve sami rozšířili lži, že toto o sobě měla Lucie Odkolek tvrdit. Kotačka následně vystoupil jako "historik", kterému jsou naopak známy "historické prameny", které vylučují příbuzenství předků Lucie Odkolek s rodem Odkolků z Újezdce. U soudu s Českou televizí nebyl Kotačka schopen tyto konkrétní zdroje jmenovat. Odkazoval se na práci renomovaného historika Županiče, který  u soudu naopak uvedl, že  takové zdroje neexistují. Županič naopak citoval práce jiných historiků, kteří takové příbuzenství zmiňují, například autoři Riegrova slovníku a Ottova slovníku naučného. Minimálně dva členové rodu, příbuzní s Lucií Odkolek ve vedlejší linii (mající stejné předky) užívali oficiálně šlechtický titul baronů Odkolků z Újezdce: Adolf baron Odkolek z Újezdce a jeho otec Josef František baron Odkolek z Újezdce (bratr mlynáře Františka Serafína Odkolka). Ottův slovník a Riegrův slovník vysloveně uvádí, že její přímý předek "odložil šlechtický titul". U jeho dalších tvrzení o údajném "nemorálním" chování Lucie Odkolek v reportáži Kotačka u soudu uvedl, že pouze vycházel z diskuzí jiných osob na sociální síti ve skupině "Antibabiš", kterých se Odkolek nezúčastnila. 

 

  • Nepravdivá tvrzení o tom, že Lucie Odkolek "není příbuzná s Odkolky". Vondráček se snaží přesvědčit diváka, že Lucie Odkolek "není příbuzná s Odkolky", přestože i Kotačka později u soudu přiznal, že mu bylo známo, že jejím přímým předkem  je Antonín Kryštof Odkolek , zakladatel roudnické linie. K jeho původu více zde. Také o šlechtickém původu Františka Odkolka (se kterým má shodné předky) se opakovaně zmiňují různá média, aniž by to v minulosti bylo rozporováno. Jediný  text, který to má rozporovat, napsal sám Kotačka napsal na wikipedii, aby na něj poté v reportáži poukazoval jako na zdroj. K autorství nepravdivého tvrzení v reportáži, že Lucie Odkolek pochází z "jiné, řeznické linie Odkolků" se sice soudu přiznal Kotačka, ale snažil se toto bagatelizovat, že se jednalo o "malou chybičku" v komunikaci s Vondráčkem. Dále Kotačka přiznal, že ve skutečnosti se i v tomto případě jednalo o společné předky Lucie Odkolek a "pekařské" linie, tedy Františka Odkolka. Další tvrzení reportáže, že o sobě Lucie Odkolek měla tvrdit, že je "dědičkou" firmy Odkolek, mělo ve skutečnosti pocházet z titulku  novinového článku v deníku E15 a odkazů na tento článek v dalších médiích, které z tohoto zdroje vycházely. Článek byl mezitím vydavatelem odstraněn a šéfredaktor E15 se za něj Lucii Odkolek omluvil. Ve věci nepravdivých tvrzení Kotačky během jeho svědecké výpovědi podala Odkolek trestní oznámení pro podezření z křivého svědectví. To bylo prozatím odloženo policií s tím, že je "předčasné" a je potřeba vyčkat do konečného rozhodnutí soudu. To je možné očekávat až v průběhu roku 2024.

 

  • Zneužití rozhovoru s profesorem Županičem. Vondráček v reportáži zneužil rozhovor s profesorem Županičem tak, aby vznikl dojem, že tento renomovaný historik nepravdivá tvrzení Kotačky a Vondráčka v reportaži potvrdil. Použil část rozhovoru se Županičem, který se  vyjadřuje k "lidem, kteří si vymýšlejí šlechtické předky". Historik Županič u soudu odmítl, že by se toto vyjádření týkalo Lucie Odkolek. V reportáži vystoupil wikipedista Martin Kotačka v roli "renomovaného historika" s celou řadu jím smyšlených tvrzení o Lucii Odkolek. Ta později nedokázal soudu věrohodně doložit. Kotačka byl dříve ve vedení české skupiny Wikipedie, pracuje jako vedoucí archívu a dlohodobě se snaží o mediální pozornost. Jeho profil na wikipedii sice vyvolává dojem, že je Kotačka jakousi významnou osobností mezi historiky, ve skutečnosti tomu tak není. Nad Kotačkovou pochybnou rolí v uvedené reportáži se později pozastavovala i zpráva analytického odboru Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, více zde

 

  • Údajné "změny jmen" jsou ve skutečnosti jen další dezinformací Davida Vondráčka. Změny příjmení Lucie Odkolek v důsledku dvou sňatků prezentoval Vondráček tak, že v minulosti “měnila jména”, aby byl divák po shlédnutí reportáže přesvědčen, že si "opět" aktivně “změnila jméno" z nekalých důvodů. Takovému pocitu mělo sloužit např. zdůrazňování, že k jedné “změně jména” mělo dojít po údajném soudním sporu s Hornovou. Ve skutečnosti se Odkolek provdala v zahraničí až dva roky poté, co Hornová vyhrála spor nad vydavatelem Blesku. Dále Vondráček využil i skutečnosti, že se Odkolek narodila jako Pavelková a o oficiální změnu příjmení požádala až v době založení nadačního fondu. Zároveň však zamlčel informaci, že tomu tak bylo z důvodu sňatku vnučky Frederiky Odkolkové s říčanským finančním radou JUDr. Františkem Pavelkou. Stejně tak se jedna z dcer Františka Serafína Odkolka provdala Nováková. Lucie Odkolek je (stejně jako František Serafín Odkolek) přímým potomkem zakladatele roudnické linie Antonína Kryštofa Odkolka. Její pra...babička Frederika Odkolková a otec "mlynáře" Odkolka, byli sourozenci.

Právní zástupci Lucie Odkolek podali trestní oznámení a žaloby na ochranu osobnosti, více v AKTUÁLNĚ.

bottom of page