top of page

ODKOLKOVÉ Z ÚJEZDCE

Příbuzenství mezi Odkolky a Odkolky z Újezdce

uvádí mimo jiné tyto zdroje:

Potomstvo Ferdinandovo [Ferdinanda Maximiliána, rytíře Odkolka z Újezdce] posud žije. Synové jeho byli Ferdinand Norbert, František a Antonín Kryštof […]. Antonín usadil se pak v Roudnici,uchytil se městské živnosti a domohl se tím zase jmění. Potomci žijíce tu drahně let odložili šlechtické heslo a psali se jen Odkolky. […] Josef [Josef František, bratr Františka Serafína Odkolka] stal se r. 1851 městským radou, získal statek Dub a vymohl si uznání svého hesla a starožitného rodu.” (Ottův slovník naučný, str. 628-630)  

 

Sedmý syn Viléma Jindřicha [barona Odkolka z Újezdce, císařského rady a přísedícím král. soudů, hejtmana všech komostních panství v Čechách], Ferdinand Maximilian, pojal za manželku poddanou otce svého Annu, dceru Ondřeje Radona z Mžen, dne 22. bř. 1674. Následkem toho sňatku rozhněvali se naň otec i bratří jeho a vyloučili jej z užívání rodinného jmění, takže v bídě a nouzi žil […] Nejmladší syn Ant. Krištof usadil se ok. 1700 v Roudnici, kdež průmyslovou činností stal se zámožným měšťanem, přestav užívati titule svého šlechtického. Potomstvo jeho žilo v Roudnici téměř půl druhého stol., i domohlo se značného jmění. Údové této větve vynikali vždy vtipem, šlechetnou a ráznou povahou i byli ve veliké vážnosti u svých spoluobčanů, voleni jsouce od nich za starší obecní a purkmistry. František Seraf. Ant. O.,[otec Františka Serafína Odkolka, bratr Frederiky Josefy - 4xprababičky zakladatelky nadačního fondu Odkolek] nar. 29. ún. 1792, byl purkmistrem v Roudnici” (Riegrův slovník, str. 989-990) 

bottom of page